ЧЛАНСТВО

Постаните члан Друштва, попуните ПРИСТУПНИЦУ!

0
Тренутни број чланова друштва

Пре слања ПРИСТУПНИЦЕ упознајте са одредбама Статута Друштва о чланству:

 

IV ЧЛАНСТВО  У  ДРУШТВУ

 

Чланство

 

Члан 9.

Чланство у Друштву је добровољно и стиче се и потписивањем изјаве о приступању и прихватању Статута и других општих аката.

Члан 10.

Чланови Друштво могу бити здравствени радници, студенти високих школа здравствене струке,  здравствени сарадници.

О чланству у Друштву, води се евиденција.

Члан 11.

Облици чланства су:

 • Редовни члан Друштва
 • Почасни члан Друштва (истакнута личност, по избору Председништва)

Права редовних чланова

Члан 12.

Редовни члан Друштва има права и дужности да учествује у раду Друштва, и остваривању његових циљева и задатака, непосредно учествује у раду Скупштине Друштва, да бира и буде биран у органе Друштва, буде информисан о раду и активностима Друштва.

Сваки члан Друштва може покренути поступак пред надлежним основним судом за утврђивање ништавости општег акта Друштва који је донет супротно Статуту Друштва или другом општем акту друштва, односно за утврђивање ништавости појединачног акта Друштва, који је донет супротно закону, Статуту или другом општем акту Друштва, у року од 15 дана од дана сазнања за акт, а најкасније у року од 6 месеци о дана доношења акта.

Утврђивањем ништавости акта из претходног става, не дира се у права стечена од стране трећих савесних лица.

Поступак за утврђивање ништавости акта из става 2. овог члана, води се према одредбама закона којима се уређује парнични поступак.

Обавезе редовних чланова

 

Члан 13.

Редовни члан Друштва има обавезе да активно доприноси остваривању циљева Друштва, учествује у седницама органа Друштва чији је члан, чува углед Друштва и одговорно обавља послове које му Друштво повери.

Сваки члан Друштва има обавезу да чува и штити углед Друштва и медицинске струке и да их достојанствено представља.

Престанак чланства

 

Члан 14.

Чланство у Друштву престаје:

 1. иступањем из Друштва у писаној форми;
 2. искључењем према одлуци Скупштине друштва у следећим случајевима:
  • кршењем Статута Друштва и деловањем противним циљевима Друштва,
  • по правоснажној судској пресуди којом је изречена казна затвора са забраном вршења лекарске делатности,
  • због непридржавања одлука органа Друштва,
  • повређивањем угледа Друштва нечасним делима и грубим поступцима;
 3. смрћу члана Друштва;

Чланство у Друштву у смислу тачке 1. претходног става престаје даном пријема писменог захтва члана за иступањем из Друштва.

Даном престанка чланства у Друштву престаје и чланство у свим органима Друштва.

Члан 15.

Почасни члан Друштва може бити лице изван медицинске струке које је својим радом и ангажовањем нарочито допринело остваривању статутарних циљева Друштва.

Предлог о избору за почасног члана може поднети било који члан Друштва.

О избору почасног члана одлучује Председништво Друштва.