СТАТУТ

ХИЛАНДАРСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

ХИЛАНДАРСКО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО (у даљем тексту: Друштво) је добровољнo, невладино,  струковно, добротворно и непрофитно удружење грађана, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области одржавања и унапређења здравствене заштите свештеног монашког братства Свете царске српске лавре Хиландара,  очувања успомене на значај и допринос Светог манастира Хиландара историји српске медицине и неговања етоса човекољубља и милосрђа у медицинској струци какав је потекао из древне хиландарске болнице.

Овим Статутом се утврђују назив, циљеви и деловање, начин остваривања циљева, седиште Друштва, услови чланства, права и обавезе чланова, организација и структура Друштва, заступање Друштва, стицање и располагање материјалним средствима, јавно деловање, начин одлучивања и удруживања и учлањивање у међународне организације, доношење статутарних измена и јавне ознаке Друштва.

II ЦИЉЕВИ И НАЧИН ЊИХОВОГ ОСТВАРИВАЊА

Члан 2.

Друштво се оснива ради подршке, унапређења и развоја здравствене заштите свештеног монашког братства Свете царске српске лавре Хиландара, очувања успомене на значај и допринос Светог манастира Хиландара историји српске медицине и делатног неговања етоса човекољубља и милосрђа, какав је потекао из древне хиландарске болнице, у савременој медицинској пракси.

Члан 3.

Циљеви Друштва су:

 • Подршка и учешће Друштва у организовању и спровођењу основне здравствене заштите у Светом манастиру Хиландару;
 • Помоћ у стварању материјалних, техничких и организационих услова за спровођење континуиране здравствене заштите у Светом манастиру Хиландару;
 • Допринос у дефинисању и унапређењу организације простора, опреме, лекова и медицинских кадрова потребних за остваривање здравствене заштите у Светом манастиру Хиландару;
 • Едукација монаха и лица која бораве у Светом манастиру Хиландару о значају и пракси здравствене заштите и превентиве;
 • Подршка истраживању и континуираном образовању, нарочито здравствених радника, студената и ученика, о значају и доприносу Светог манастира Хиландара српској духовности и култури, о његовом наслеђу, а посебно о улози у успостављању и развоју српске медицине;
 • Допринос очувању духовног и културног наслеђа и Обнови Светог манастира Хиландара и свеукупна подршка његовом савременом животу и мисији;
 • Промовисање и едукација здравом стилу и начину живота и подршка истраживању и верификовању таквих модела заснованих на вредностима и пракси хришћанске културе;
 • Aфирмација биоетичких принципа и медицинске доктрине утемељених на хришћанској култури у условима актуелних достигнућа медицинске науке и праксе;
 • Сарадња са научним и образовним институцијама, факултетима и високим школама медицинске струке из земље и иностранства;
 • Сарадња са здравственим установама и свим облицима медицинске праксе у земљи и иностранству;
 • Сарадња са струковним и професионим удружењима здравствених радника и сарадника;
 • Прикупљање и обрада релевантне научне и стручне литературе, селекција и публиковање одговарајуће литературе;
 • Организовање научних и стручних скупова, саветовања, семинара и других облика стручног образовања, едукације и усавршавања;
 • Покретање и подршка научних и истраживачких пројеката, активности и експедиција у вези са циљевима Друштва;
 • Покретање одговарајућих каритативних, хуманитарних и милосрдних активности и пројеката у циљу помоћи угроженим, немоћним и болесним људима у име и са благословом Светог манастира Хиландара.

Члан 4.

Циљеви Друштва се остварују делатностима Друштва преко органа Друштва и активношћу чланова Друштва.

Постојање, циљеви и деловање Друштва суштински су свезани са Светим манастиром Хиландаром, засновани су на његовом благослову, мисији и вредностима које он представља. Друштво своје деловање усклађује и остварује у сагласју и сарадњи са Светим манастиром Хиландаром и Задужбином Светог манастира Хиландара.

III НАЗИВ, СЕДИШТЕ  И  ЈАВНА ОБЕЛЕЖЈА  ДРУШТВА

Члан 5.

Пун назив Удружења  гласи:  ХИЛАНДАРСКО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО.

Назив друштва у преводу на друге језике гласи:

Грчки: Ιατρικός Σύλλογος της Ι. Μ. Χιλανδαρiου

Руски: Врачебное общество Святого монастыря Хиландар

Енглески: Holy Hilandar Monastery Medical Society

Члан 6.

Седиште Друштва је у Београду, улица Булевар војводе Мишића 71.

Члан 7.

Друштво  има печат и штамбиљ.

Печат Друштва  је  округлог облика са знаком Друштва у средини и следећим текстом исписаним ћириличним писмом: “Хиландарско лекарско друштво“ по горњем ободу и „Београд“ по доњем ободу.

Штамбиљ Друштва је правоугаоног облика, са текстом исписаним ћириличним писмом: „Хиландарско лекарско друштво“, а садржи адресу, датум, и редни број акта који  се заводи.

Печат  и штамбиљ могу користити само лица у чијем је делокругу рада задужење печата и штамбиља.

Печат и штамбиљ се користе у правном промету као обележја и доказ веродостојности о легалности Друштва.

Скупштина посебном одлуком утврђује знак Друштва, његов изглед, садржину и начин коришћења.

Члан 8.

Друштво стиче својство правног лица даном  уписа у Регистар удружења.

IV ЧЛАНСТВО  У  ДРУШТВУ

Чланство

Члан 9.

Чланство у Друштву је добровољно и стиче се и потписивањем изјаве о приступању и прихватању Статута и других општих аката.

Члан 10.

Чланови Друштво могу бити здравствени радници, студенти високих школа здравствене струке,  здравствени сарадници.

О чланству у Друштву, води се евиденција.

Члан 11.

Облици чланства су:

 • Редовни члан Друштва
 • Почасни члан Друштва (истакнута личност, по избору Председништва)

 

Права редовних чланова

Члан 12.

Редовни члан Друштва има права и дужности да учествује у раду Друштва, и остваривању његових циљева и задатака, непосредно учествује у раду Скупштине Друштва, да бира и буде биран у органе Друштва, буде информисан о раду и активностима Друштва.

Сваки члан Друштва може покренути поступак пред надлежним основним судом за утврђивање ништавости општег акта Друштва који је донет супротно Статуту Друштва или другом општем акту друштва, односно за утврђивање ништавости појединачног акта Друштва, који је донет супротно закону, Статуту или другом општем акту Друштва, у року од 15 дана од дана сазнања за акт, а најкасније у року од 6 месеци о дана доношења акта.

Утврђивањем ништавости акта из претходног става, не дира се у права стечена од стране трећих савесних лица.

Поступак за утврђивање ништавости акта из става 2. овог члана, води се према одредбама закона којима се уређује парнични поступак.

Обавезе редовних чланова

Члан 13.

Редовни члан Друштва има обавезе да активно доприноси остваривању циљева Друштва, учествује у седницама органа Друштва чији је члан, чува углед Друштва и одговорно обавља послове које му Друштво повери.

Сваки члан Друштва има обавезу да чува и штити углед Друштва и медицинске струке и да их достојанствено представља.

Престанак чланства 

Члан 14.

Чланство у Друштву престаје:

 1. иступањем из Друштва у писаној форми;
 2. искључењем према одлуци Скупштине друштва у следећим случајевима:
  • кршењем Статута Друштва и деловањем противним циљевима Друштва,
  • по правоснажној судској пресуди којом је изречена казна затвора са забраном вршења лекарске делатности,
  • због непридржавања одлука органа Друштва,
  • повређивањем угледа Друштва нечасним делима и грубим поступцима;
 3. смрћу члана Друштва;

Чланство у Друштву у смислу тачке 1. претходног става престаје даном пријема писменог захтва члана за иступањем из Друштва.

Даном престанка чланства у Друштву престаје и чланство у свим органима Друштва.

Члан 15.

            Почасни члан Друштва може бити лице изван медицинске струке које је својим радом и ангажовањем нарочито допринело остваривању статутарних циљева Друштва.

Предлог о избору за почасног члана може поднети било који члан Друштва.
О избору почасног члана одлучује Председништво Друштва.

V ОРГАНИ ДРУШТВА

Члан 16.

Органи Друштва  су:

 1. Скупштина
 2. Председништво

Скупштина Друштва

Члан 17.

Скупштина је највиши орган Друштва.
Скупштину чине сви чланови Друштва.
Скупштина Друштва заседа једном годишње.
Скупштина пуноважно одлучује већином гласова присутних чланова.

Члан 18.

Седницу Скупштине сазива Председник Друштва.

Ванредну седницу дужан је да сазове Председник Друштва, на захтев најмање једне трећине чланова Друштва.

Радом Скупштине руководи Председник Друштва.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Друштва  неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

Скупштина о свим питањима по правилу одлучује јавно.

Скупштина може одлучити да гласање о било ком питању из њене надлежности буде тајно.

Члан 19.

       Скупштина расправља и одлучује о питањима од заједничког интереса за све чланове Друштва, а нарочито:

 1. усваја Статут Друштва и врши његове измене и допуне;
 2. бира и разрешава председника Друштва и чланове Председништва;
 3. разматра и усваја програм рада и извештај о раду за период између две седнице;
 4. доноси Пословник о свом раду;
 5. доноси одлуку о учлањењу у савезе, организације и друге асоцијације у земљи и иностранству;
 6. доноси одлуку о делегирању неких питања из својих надлежности Председништву;
 7. усваја годишњег финансијски извештај Друштва;
 8. доноси одлуку о престанку рада Друштва и о статусним променама Друштва;
 9. доноси одлуку о примаоцу имовине Друштва у случају престанка рада Друштва;
 10. разматра захтеве, предлоге и жалбе чланова Друштва, достављене најмање два дана пре одржавања седнице;
 11. даје тумачење одредаба овог Статута;
 12. обавља све друге послове који су јој овим Статутом или другим општим актима друштва поверене у надлежност.

Председништво

Члан 20.

Председништво је извршни орган Друштва.

Председништво има 7 (седам) чланова: Председника Друштва и 6 чланова Председништва. Њих непосредно бира Скупштина Друштва између редовних чланова Друштва на период од пет година.

Чланови Председништва Друштва су и ex officio представник кога именује Свештени Сабор стараца Светог манастира  Хиландара и директор Задужбине Светог манастира Хиландара.

Председништво пуноправно одлучује ако је присутно најмање 4 (четири) редовна члана, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова.

Члан 21.

Надлежност Председништва:

 1. одржава активну свезу и сарадњу Друштва са Светим манастиром Хиландаром и Задужбином,
 2. припрема, организује и сазива Скупштину Друштва и предлаже њен дневни ред
 3. извршава одлуке Скупштине Друштва,
 4. организује и управља радом и активностима Друштва између две Скупштине,
 5. предлаже програме рада Друштва,
 6. извршава одлуке Друштва,
 7. образује стручна и саветодавна тела у интересу реализације циљева друштва;
 8. утврђује предлог измена и допуна Статута друштва,
 9. припрема предлоге општих аката које доноси Скупштина Друштва,
 10. утврђује предлог годишњег плана рада и предлог финансијског плана, као и предлог завршног рачуна
 11. одлучује о предлозима, захтевима и жалбама чланова
 12. покреће поступак због повреде Статута и општих аката Друштва,
 13. на предлог Председника ангажује Секретара Друштва.

Члан 22.

Председникa Друштва бира Скупштина Друштва.

Надлежности Председника Друштва су:

 1. представља и заступа Друштво;
 2. руководи радом Друштва у складу са одлукама његових органа,
 3. сазива седнице Председништва Друштва и предлаже дневни ред;
 4. председава седницама Скупштине и Председништва Друштва, потписује акта која они доносе и стара се о спровођењу истих;
 5. стара се о организовању рада Скупштине Друштва и остваривању сарадње на свим нивоима;
 6. стара се о одржавању свезе и сарадњи Друштва са Светим манастиром Хиландаром и Задужбином,
 7. стара се о извршавању плана рада, финансијског плана, одлука и закључака Скупштине Друштва;
 8. наредбодавац је по финансијско-материјалном пословању Друштва;
 9. потписује Статут, сва друга општа акта и одлуке које донеси Скупштина Друштва;
 10. обавља друге послове за које га задужи Скупштина Друштва.

У случају спречености Председника Друштва замењује потпредседник, кога именује  Председништво из редова својих чланова.

Секретар Друштва

Члан 23.

              На предлог Председника Друштва Председништво ангажује Секретара Друштва у циљу извршења административно-организационих послова.

Секретар Друштва посебно:

 • припрема седнице Председништва (израда радних материјала, заказивање седница, вођење записника са седница),
 • води евиденцију чланова Друштва,
 • израђује извештаје о раду Друштва,
 • по налогу Председника ради друге послове из делатности Друштва.

VI ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ ДРУШТВА И ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ О РАДУ

Члан 24.

Друштво  заступа и представља Председник друштва.

Председник је дужан да се придржава овлашћења одређених Статутом и одлукама органа Друштва.

Члан 25.

Друштво делује јавно.

Јавност рада Друштва и његових органа, остварује се јавним деловањем органа Друштва, писменим обавештавањем чланова Друштва, цирукуларним писмом или путем е-поште о активностима Друштва  и њених органа, информисањем шире јавности о активностима Друштва преко средстава јавног информисања, издавањем пуликација о раду Друштва, преко интернета и на друге начине.

VII ФИНАНСИРАЊЕ И ИМОВИНА ДРУШТВА, ОДГОВОРНОСТ  ДРУШТВА

Члан 26.

За реализацију циљева и задатака Друштво остварује средстава од: донаторства, поклона, спонзорства и слично.

Средства за рад Друштва користе се према одлукама Скупштине и Председништва, а у складу са финансијским планом Друштва.

Члан 27.

Члановима Друштва не може бити плаћена накнада за рад у оквиру активности и пројеката Друштва и све послове прихватају да обављају добротворно.

За обављање административних и финансијских послова Удружење може, повремено или стално, ангажовати стручну службу уз накнаду или запослити лица за обављање ових послова.

Члан 28.

            За своје обавезе Друштво одговара целокупном својом имовином.

Чланови Друштва и органа Друштва, могу лично одговарати за обавезе Друштва, ако поступају са имовином Друштва као да је у питању њихова имовина или злоупотребе Друштво као форму, за незаконите или преварне сврхе.

Члан 29.

Средства којима располаже Друштво и која стекне током рада, представљају имовину Друштва.

Имовина Друштва може да се користи једино за остваривање статутарних циљева и активности Друштва.

Имовина друштва не може се делити његовим члановима, оснивачима, члановима органа Друштва, запосленима или са њима повезаним лицима.

Одредбе из става 1. и 2. овог члана, не односе се на давање пригодних примерених награда и накнада оправданих трошкова насталих остваривањем статутарних циљева Друштва (путни трошкови, дневнице, трошкови преноћишта и сл.) и уговорене теретне обавезе.

 

VIII ЗАБРАНА ДЕЛОВАЊА

Члан 30.

            Друштво је нестраначко удружење отворено према свима који прихватају статутарне циљеве Друштва без обзира на лична политичка уверења и идеологију. Партијско деловање унутар Друштва је забрањено. Друштво не може пружати подршку политичким партијама.

 

IX САРАДЊА УДРУЖЕЊА И УЧЛАЊЕЊЕ У МЕЂУНАРОДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Члан 31.

У циљу извршења својих статутарних циљева Друштво остварује разне облике сарадње са свим заинтересованим субјектима, органима, организацијама на нивоу Републике Србије и шире.

Сарадња се одвија у складу са Сатутом и правним прописима.

Друштво може остваривати сарадњу и удруживати се у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.

Одлуку о учлањењу у савезе и асоцијације доноси Скупштина, а у складу са правним прописима и уз претходно прибављену сагласност Светог манастира Хиландара.

X  ПРЕСТАНАК  ДРУШТВА

Члан 32.

            Удружење  може престати:

 1. аутоматски на писмени захтев поднет од стране Свештеног Сабора стараца Светог манастира Хиландара,
 2. одлуком Скупштине;
 3. ако се број чланова Друштва смањи испод броја одређеног за његово оснивање;
 4. ако Друштву буде забрањен рад из разлога предвиђених законом;
 5. ако је извршена статусна промена, која има за последицу престанак Друштва;
 6. ако се утврди да Друштво не обавља активности на остваривању статутарних циљева, односно није организовано у складу са Статутом дуже од две године непрекидно или је протекло двоструко више времена од времена утврђеног стататуом за одржавање седнице Скупштине, а она није одржана;
 7. стечајем.

Свако може обавестити Регистратора о постојању разлога за брисање Друштва из Регистра, утврђених тачком 6. става 1. овог члана.

У случајевима из става 1. тачака 1, 2, 3, 4 и, 5 брисање из Регистра се врши након спроведеног поступка ликвидације Друштва. О спровођењу поступка ликвидације у Регистар се уписује забелешка.

Брисањем из Регистра, Друштво губи статус правног лица.

Члан 33.

У случају престанка рада, имовина Друштва, пренеће се на Свети манастир Хиландар или Задужбину Светог манастира Хиландара у поступку који је у складу са Законом.

XI ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА

Члан 34.

Предлог за доношење измена и допуна Статута може покренути једна трећина чланова Скупштине Друштва или Председништво Друштва.

Предлог треба да садржи нацрт  Одлуке о изменама  и допунама Статута.

Предлог за доношење измена и допуна Статута доставља се Председништву Друштва.

Поступак за доношење измена и допуна Статута покреће се на основу писаног предлога Друштва у року од 30 дана од дана подношења предлога, уколико је обезбеђена сагласност Свештеног Сабора Светог манастира Хиландара. Председништво је дужно да Свештеном Сабору упути сваки предлог измене и допуне Статута поднет у складу са одредбама овог Статута.

Одлуку о изменама и допунама Статута доноси Скупштина.

 

XII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 35.

            Тумачење одредаба овог Статута и других нормативних аката које доноси  Скупштина, даје Скупштина Друштва, а мишљења по осталим питањима доносиоци аката чије су одредбе предмет тумачења.

Члан 36.

                        Овај Статут ступа на снагу даном његовог усвајања од стране Скупштине Друштва.